Μέμο και αγωγές για όσους δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση και λειτουργία κοινόκτητων οικοδομών, ετοίμασε το Τμήμα Κτηματολογίου σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου το προτεινόμενο νομοσχέδιο καθορίζει ένα πλαίσιο αναφορικά με τη διαχείριση, την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των κοινόκτητων οικοδομών, το οποίο στοχεύει στο να επιλύσει σωρεία προβλημάτων όπως η μη ύπαρξη διαχειριστικής επιτροπής, η μη καταβολή κοινοχρήστων, η ασφάλιση, η μερική ή ολική καταστροφή της οικοδομής κ.λπ.

Όπως αναφέρεται, η Διαχειριστική Επιτροπή θα μπορεί να ανακτήσει με αγωγή το οφειλόμενο ποσό και παράλληλα να εγγράψει εμπράγματο βάρος στην ακίνητη περιουσία του ιδιοκτήτη που έχει αμελήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για την υποχρεωτική ασφάλιση των οικοδομών, ενώ παράλληλα παρέχεται η εξουσία στη Διαχειριστική Επιτροπή να προβαίνει σε δαπάνες, εύλογα αναγκαίες για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων της κοινόκτητης οικοδομής, τις οποίες ο ιδιοκτήτης αμελεί να καταβάλει. Ακόμη, εισάγεται πρόνοια όσον αφορά τον τρόπο καταμερισμού των δαπανών έτσι που η αναλογία στις δαπάνες για εξασφάλιση υπηρεσιών να υπολογίζεται με βάση το εμβαδό κάθε μονάδας. Προβλέπεται ακόμη, η διενέργεια μελέτης καταλληλότητας, στατικού, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού ελέγχου κάθε κοινόκτητης οικοδομής από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και για σκοπούς εξασφάλισης της καταλληλότητας των οικοδομών όταν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Διαχειριστική Επιτροπή.

ΠΗΓΗ:DIALOGOS

Related posts

Leave a Comment